License No. 34/00844

Fame Tour & Service
Tel: 077-571077 | Fax: 077-571076เพิ่มเพื่อน

ตารางการเดินเรือ

 

ประเภทเรือ
บริการเรือไปเกาะเต่า
บริการเรือไปเกาะพงัน
บริการเรือไปเกาะสมุย
ออกเดินทาง
ถึงเวลา
ออกเดินทาง
ถึงเวลา
ออกเดินทาง
ถึงเวลา
07:00
08:45
07:00
10:30
07:00
11:30
13:00
14:30
13:00
16:00
13:00
16:40
07:00
09:45
07:00
12:00
07:00
13:30
07:00
09:00
07:00
11:00
07:00
11:30
23:00
05:00